Koffie van tante Alie, cafeinevrij uit Colombia (lungo en espresso)

NIEUW
€15.95

- Decaffeinated coffee light sweet mocha flavor from Colombia

- Entkoffeinierter Kaffee mit leicht süßem Mokka-Geschmack aus Kolumbien

Colombia cafeinevrije koffiebonen medium roast licht zoete mokka smaak

Koffiebonen van tante Alie, licht zoete cafeinevrije koffie met chocolade smaak

(NL) Super decaf geschikt voor zwarte koffie, en espresso enz. Voor koffie met melk adviseren wij een sterkere variant te gebruiken zoals Neef Gerrit

Zou jij deze decaf koffie kunnen onderscheiden van een koffie met cafeïne? Wij durven je uit te dagen! Met deze Colombia Tumbaga Sugarcane Decaf koffiebonen maak je een echte smaakvolle espresso. Gewoonweg zoals een echte espresso moet smaken. Je drinkt namelijk gewoon echte koffie, alleen decaf, dus geen concessies op smaak! Verpakt in hersluitbare zak met ventiel van 500 gram.

Door gebruik te maken van de hoogste kwaliteit bonen, garanderen we de smaak van "echte" koffie!

Decaf is een beetje een ondergeschoven kindje in de koffiewereld, zonde! Veelal wordt gebruik gemaakt van oude koffiebonen voor het maken van decaf. Echter, door gebruik te maken van de hoge kwaliteit Tumbaga koffiebonen weten we de juiste smaak te behouden. Deze koffiebonen worden geplukt in de verschillende regio's van Tolima, Cauca, Antioquia en Eje. Zoals je van ons gewend bent, alleen het beste is goed genoeg dus.

De Sugarcane decaf methode, een nieuwe milieuvriendelijke methode

Een vrij onbekende en nieuwe manier van het cafeïnevrij maken van koffiebonen is deze Sugarcane of suikerriet methode. Zoals u weet, zit de chemische stof cafeïne van nature in de koffieboon, net als in cacaobonen en bepaalde soorten thee. Om koffie te decafeïneren moet de cafeïne fysiek uit de bonen worden verwijderd. Cafeïne is oplosbaar in water, dus dit gebeurt op verschillende manieren door koffiebonen te weken in water en een oplosmiddel dat de cafeïne van de bonen scheidt. De moeilijkste uitdaging is om de cafeïne te verwijderen en toch de rijke, natuurlijke smaken van de koffie zelf te behouden. Traditionele cafeïnevrije processen maakten gebruik van de wateroplosmethode met toevoeging van hitte of druk. Door te veel warmte of druk toe te voegen, zwellen de bonen sterk op en kan de celstructuur van een groene boon radicaal worden verstoord, wat uiteindelijk de uiteindelijke smaak aantast.

Het suikerrietproces, dat zijn oorsprong vindt in Colombia waar suikerriet in overvloed groeit, vermijdt de verstoring van de celstructuur van de boon en versterkt zelfs de zoetheid van het uiteindelijke kopje! Om te beginnen wordt gefermenteerde melasse van suikerriet gebruikt om ethanol te maken. De alcohol ethanol wordt gemengd met een natuurlijk azijnzuur, om het oplosmiddel ethylacetaat (E.A.) te creëren. E.A. is ook prominent aanwezig in wijn, bier, fruit en groenten. De koffiebonen worden geweekt in water, waardoor het vochtgehalte van de boon toeneemt en de cafeïne uit de structuur vrijkomt. Na voldoende lang weken ondergaan de bonen een E.A.-wasbeurt, waardoor de cafeïne wordt opgelost. Ten slotte worden de bonen nogmaals met water gereinigd, kort blootgesteld aan stoom om de binnenste delen van de boon te reinigen, en vervolgens gedroogd tot het oorspronkelijke vochtgehalte.  Als dit gebeurd is worden de decafkoffiebonen afgewerkt met een natuurlijke was en geseald zodat alle unieke eigenschappen waaronder de aroma's en de smaken van de koffieboon blijven bewaard. De koffiebonen komen dus bij ons aan als decaf ongebrande koffiebonen waarna wij ze dus bij ons medium gaan branden (zoals je gewend bent van ons) om geen afbreuk te doen aan de smaak en de kwaliteit. Door de gefermenteerde melasse van het suikerriet zorgt het Sugar Cane Process voor bonen met een aangename, schone en zoete smaak. De smaak is dan ook zacht, zoet mokka chocolade-achtig met een heel klein frisje aan het eind. Maak er eens een espresso van en serveer deze aan iemand zonder te zeggen dat het decaf is. Je gaat het verschil echt niet proeven. Deze koffie is prima geschikt om zonder melktoevoegingen te drinken. Gebruik je wel melktoevoegingen kijk dan even bij onze andere super decaf koffiebonen, koffiebonen van neef Gerrit, die zijn iets sterker en donkerder gebrand en geven dus meer body bij het gebruik van melk.

Verpakt in hersluitbare zakken van 500 gram met ventiel. 

- We kunnen de koffiebonen ook voor je malen. Als je dat wilt geef dit dan aan in het opmerkingenscherm bij het afrekenen.

Schrijf er even bij hoe we het moeten malen, dus voor espresso of filter enz.

 

(E) Aunt Alie's coffee beans, slightly sweet decaffeinated coffee with chocolate flavor

Super decaf suitable for black coffee, and espresso etc. For coffee with milk we recommend using a stronger coffee such as Neef Gerrit

Could you distinguish this decaf coffee from a coffee with caffeine? We dare you to challenge you! With these Colombia Tumbaga Sugarcane Decaf coffee beans you will make a truly flavorful espresso. Simply the way a real espresso should taste. That's because you're just drinking real coffee, only decaf, so no concessions on taste!

By using the highest quality beans, we guarantee the taste of "real" coffee!

Decaf is a bit of a neglected child in the coffee world, a shame! Often old coffee beans are used to make decaf. However, by using the high quality Tumbaga coffee beans we manage to keep the right taste. These coffee beans are picked in the different regions of Tolima, Cauca, Antioquia and Eje. As you have come to expect from us, only the best is good enough so.

The Sugarcane decaf method, a new environmentally friendly method

A rather unknown and new way of decaffeinating coffee beans is this Sugarcane or sugar cane method. As you know, the chemical caffeine is found naturally in the coffee bean, just like in cocoa beans and certain types of tea. To decaffeinate coffee, the caffeine must be physically removed from the beans. Caffeine is soluble in water, so this is done in various ways by soaking coffee beans in water and a solvent that separates the caffeine from the beans. The most difficult challenge is to remove the caffeine and still retain the rich, natural flavors of the coffee itself. Traditional decaffeination processes used the water dissolution method with the addition of heat or pressure. Adding too much heat or pressure causes the beans to swell greatly and can radically disrupt the cell structure of a green bean, ultimately affecting its final flavor.

The sugar cane process, which originated in Colombia where sugar cane grows in abundance, avoids disturbing the cell structure of the bean and even enhances the sweetness of the final cup! To begin, fermented molasses from sugarcane is used to make ethanol. The alcohol ethanol is mixed with a natural acetic acid to create the solvent ethyl acetate (E.A.). E.A. is also prominent in wine, beer, fruits and vegetables. Coffee beans are soaked in water, which increases the bean's moisture content and releases the caffeine from its structure. After sufficient soaking, the beans undergo an E.A. wash, which dissolves the caffeine. Finally, the beans are cleaned again with water, briefly exposed to steam to clean the inner parts of the bean, and then dried to their original moisture content. Once this is done, the decaf coffee beans are finished with a natural wax and sealed so that all the unique properties including the aromas and flavors of the coffee bean are preserved. So, the coffee beans arrive to us as decaf unroasted coffee beans after which we will therefore roast them at our medium (as you have come to expect from us) so as not to compromise the taste and quality. Due to the fermented molasses of the sugar cane, the Sugar Cane Process creates beans with a pleasant, clean and sweet taste. Accordingly, the taste is smooth, sweet mocha chocolatey with a very slight freshness at the end. Make an espresso of it sometime and serve it to someone without saying it's decaf. You really aren't going to taste the difference. This coffee is fine to drink without milk additives. If you do use milk additives check out our other super decaf coffee beans, coffee beans from Neef Gerrit, which are slightly stronger and darker roasted and therefore give more body when used with milk.

Packed in resealable bags of 500 grams. (17,6 Oz)

- We can also grind the coffee beans for you. If you wish, please indicate this in the comments screen at checkout.

Please write how we should grind it, so for espresso or filter etc.

 

(D) Tante Alie Kaffeebohnen, leicht süßer entkoffeinierter Kaffee mit Schokoladengeschmack

Super decaf, geeignet für schwarzen Kaffee, Espresso usw. Für Milchkaffee empfehlen wir die Verwendung eines stärkeren Kaffees wie Neef Gerrit

Können Sie diesen entkoffeinierten Kaffee von einem Kaffee mit Koffein unterscheiden? Wir fordern Sie heraus! Mit diesen Colombia Tumbaga Sugarcane Decaf Kaffeebohnen werden Sie einen wirklich geschmackvollen Espresso zubereiten. Einfach so, wie ein echter Espresso schmecken sollte. Im Grunde genommen trinken Sie nur echten Kaffee, nur koffeinfrei, also keine Zugeständnisse an den Geschmack!

Durch die Verwendung von Bohnen höchster Qualität garantieren wir den Geschmack von "echtem" Kaffee!

Koffeinfreier Kaffee wird in der Kaffeewelt etwas unterschätzt, was schade ist! Oft werden alte Kaffeebohnen verwendet, um koffeinfreien Kaffee herzustellen. Durch die Verwendung hochwertiger Tumbaga-Kaffeebohnen gelingt es uns jedoch, den richtigen Geschmack zu erhalten. Diese Kaffeebohnen werden in den verschiedenen Regionen von Tolima, Cauca, Antioquia und Eje geerntet. Wie Sie es von uns erwarten können, ist nur das Beste gut genug.

Die Zuckerrohr-Entkoffeinierungsmethode, ein neues umweltfreundliches Verfahren

Eine eher unbekannte und neue Art der Entkoffeinierung von Kaffeebohnen ist die Zuckerrohr-Methode. Wie Sie wissen, ist die Chemikalie Koffein von Natur aus in der Kaffeebohne enthalten, ebenso wie in Kakaobohnen und bestimmten Teesorten. Um Kaffee zu entkoffeinieren, muss das Koffein physisch aus den Bohnen entfernt werden. Da Koffein wasserlöslich ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Kaffeebohnen in Wasser und einem Lösungsmittel einzuweichen, das das Koffein aus den Bohnen herauslöst. Die größte Herausforderung besteht darin, das Koffein zu entfernen und gleichzeitig die reichhaltigen, natürlichen Aromen des Kaffees selbst zu bewahren. Bei den traditionellen Entkoffeinierungsverfahren wurde die Wasserauflösungsmethode unter Zugabe von Hitze oder Druck angewandt. Eine zu starke Hitze- oder Druckzufuhr lässt die Bohnen stark aufquellen und kann die Zellstruktur einer grünen Bohne radikal zerstören, was sich letztlich auf den endgültigen Geschmack auswirkt.

Das Zuckerrohrverfahren, das seinen Ursprung in Kolumbien hat, wo Zuckerrohr in Hülle und Fülle wächst, vermeidet eine Störung der Zellstruktur der Bohne und erhöht sogar die Süße der fertigen Tasse! Zunächst wird aus der fermentierten Melasse des Zuckerrohrs Ethanol hergestellt. Der Alkohol Ethanol wird mit einer natürlichen Essigsäure gemischt, um das Lösungsmittel Ethylacetat (E.A.) zu erzeugen. E.A. ist auch in Wein, Bier, Obst und Gemüse enthalten. Die Kaffeebohnen werden in Wasser eingeweicht, wodurch sich der Feuchtigkeitsgehalt der Bohne erhöht und das Koffein aus ihrer Struktur gelöst wird. Nach ausreichender Einweichung werden die Bohnen einer E.A.-Wäsche unterzogen, die das Koffein auflöst. Schließlich werden die Bohnen erneut mit Wasser gereinigt, kurz mit Dampf behandelt, um das Innere der Bohne zu reinigen, und dann auf ihren ursprünglichen Feuchtigkeitsgehalt getrocknet. Danach werden die koffeinfreien Kaffeebohnen mit einem natürlichen Wachs veredelt und versiegelt, damit alle einzigartigen Eigenschaften, einschließlich der Aromen und des Geschmacks der Kaffeebohne, erhalten bleiben. Die Kaffeebohnen kommen also als ungeröstete koffeinfreie Kaffeebohnen bei uns an, die wir dann (wie Sie es von uns gewohnt sind) auf unserer mittleren Stufe rösten, um keine Kompromisse bei Geschmack und Qualität einzugehen. Durch die fermentierte Melasse des Zuckerrohrs entstehen beim Sugar Cane Process Bohnen mit einem angenehmen, sauberen und süßen Geschmack. Der Geschmack ist daher weich, süß und schokoladig mit einer leichten Frische im Abgang. Machen Sie einen Espresso und servieren Sie ihn jemandem, ohne zu sagen, dass er koffeinfrei ist. Sie werden den Unterschied nicht schmecken. Dieser Kaffee lässt sich auch ohne Milchzusatz gut trinken. Wenn Sie Milchzusätze verwenden, sollten Sie einen Blick auf unsere anderen koffeinfreien Kaffeebohnen werfen, die Kaffeebohnen von Neef Gerrit, die etwas stärker und dunkler geröstet sind und daher mehr Körper geben, wenn sie mit Milch verwendet werden.

Verpackt in wiederverschließbaren 500-Gramm-Beuteln.

- Wir können die Kaffeebohnen auch für Sie mahlen. Wenn Sie dies wünschen, geben Sie dies bitte im Kommentarfeld an der Kasse an.

Bitte geben Sie an, wie wir ihn mahlen sollen, d.h. für Espresso oder Filter etc.